Souhrn rozhovoru s vizionářkou Marií Božího milosrden-
ství ze dne 2. listopadu 2011

Vizionářka byla agnostik. Nedařilo se jí vést život skutečné, živé víry, protože nebyla zvyklá účastnit se mše svaté, nebo vyznat se ze svých hříchů. Byla to velmi ctižádostivá obchodnice, která se o náboženský život nestarala.

Byla zřejmě připravena na svou velkou úlohu v prorocké službě. Potom, co se vracela z nemocnice, kde byla navštívit nemocnou známou, vstoupila do kostela, kde se poprvé po dlouhém čase začala modlit. Najednou uviděla Matku Boží, jak kráčí od oltáře směrem k ní. Byla tak vystrašená, že se nemohla pohnout. Matka Boží vypadala velmi mocně a majestátně a její zjevení se dalo do pláče. Marie Božího milosrdenství nebyla v kostele sama – ještě jedna osoba se tam rovněž modlila a měla stejnou zkušenost s Matkou Boží jako vizionářka. Náhle vyšly různé postavy z přítomných soch. Pohybovaly se. To se dělo během delšího času. Marie nemohla vůbec nic pochopit, tyto události byly pro ni úplně nové a vůbec nevěděla, kdo byly tyto postavy. Tyto události se staly rok před tím, než přišlo první poselství, byla to příprava na její velkou misi pro lidstvo.

Začátkem listopadu 2010 šla spolu se skupinou růžence do Mariánské jeskyně, kde byly sochy Matky Boží, sv. Josefa a zemřelého papeže Jana Pavla II., sv. Faustiny, sv. Bernadetty a také jiné sochy svatých, které neznala: sv. Benedikt a sv. Augustin. Uviděla svatou rodinu v jednotě pospolu. Tyto postavy vyšly ze jmenovaných soch a oživly.

Po těchto neuvěřitelných událostech Marie shledala, že je velmi těžké se vrátit ke své práci a do všední reality. Udály se podivné věci: když myslela na Ježíše na kříži, náhle uviděla ukřižování Krista. Třásla se strachem.

Vizionářka je narozená v Irsku. Je matkou rodiny, ale také i úspěšná, zaměstnaná žena, a proto její sociální a rodinné zázemí jí dává stabilitu a střízlivý pohled na svět.

Když se 8. listopadu 2010 modlila růženec, začaly se rty Blahoslavené Panny Marie pohybovat – vzala kousek papíru, avšak neuslyšela nic, žádný hlas se neozval, ale její ruka byla vedena Duchem Svatým, aby jí Matka Boží mohla předat první poselství lásky a něhy. Poukázala na to, že byla určena Bohem k odpovědné misi pro celé lidstvo a že od tohoto okamžiku bude dostávat poselství jejího Božího Syna, Ježíše Krista a od ní samotné. Požadovala od ní, aby zůstala silná. Opět uviděla tytéž svaté, kteří vypadali, že k ní mluví. Bylo jí sděleno, že ji tito svatí ve velkém a nanejvýš důležitém Božím příkazu budou podporovat. Vizionářka přijala první poselství Matky Boží (poselství č. 1). Bylo jí řečeno, aby předala toto poselství velmi nemocné společnosti, aby se mohla obrátit k Bohu.

První poselství Ježíše jí bylo předáno 9. listopadu 2010 ve 3 hodiny ráno, kdy se obrátil na všechny lidi všech náboženství. (Poselství č. 2). Viděla, jak obrázek Ježíše, který byl vedle její postele, najednou ožil. Díval se na ni. Jeho tvář byla živoucí, nicméně neslyšela nic. Znovu její ruka, vedená Duchem Svatým, zaznamenala jeho první poselství. Nechápala, co se děje. Třásla se po celém těle a sotva mohla pochopit, že by měla být vybrána pro tak velký úkol. Volala svou nejlepší přítelkyni, neboť myslela, že přišla o rozum. Ani jedna z nich vůbec nechápala, co se stalo. Volala svého kněze. Náhle porozuměla, že ji k této jedinečné úloze povolal Bůh, i když byla téměř agnostikem. Prošla úplným obrácením. Může tedy vysvětlit, co znamená změnit svůj život a jít novou cestou víry se všemi důsledky. Je to vlastně hlavní obsah poselství Varování.

Tato Boží poselství jsou určena celému lidstvu. Vizionářka byla krok za krokem posílena a duchovně vedena. Prožila velkou transformaci, všechno se změnilo. Dříve neměla žádné znalosti o náboženství, nikdy nečetla Bibli.

Ježíš zdůraznil, že jeho příchod je činem milosrdenství pro lidstvo a že nepřišel, aby ji soudil. Poselství jsou určena pro všechna náboženství světa, aby každý člověk měl možnost poznat Pravdu a obrátit se. Mluví o Varování – o duchovním příchodu milosrdného Ježíše Krista. Pro vizionářku nebylo Varování nic přesného. Ježíš ji řekl, že si přeje dotknout se každé bytosti na zemi činem čistého milosrdenství a lásky ke každému člověku. Slyšela také mluvit o Garabandalu, kde poselství Varování bylo sděleno vizionářům, ale pro ni to byla neznámá oblast, o které dříve nikdy nic neslyšela.

Ježíš se také zmínil, že při procitnutí ráno dne Varování se na obloze srazí dvě hvězdy (komety) a to vyvolá explozi, která nicméně lidem fyzicky neuškodí. Před Varováním se přes celou oblohu objeví kříž. Pro zatvrzelé hříšníky bude celé Varování velmi těžké, neboť pocítí a budou muset snášet buď bolesti pekla, nebo očistce. Každému člověku bude při Varování ukázán celý jeho život – člověk pocítí a uvědomí si, co v běhu svého života udělal dobrého a zlého. Každému bude také ukázáno, kam – v případě, že by v tomto okamžiku zemřel – by přišel. To je samozřejmě velká příležitost, aby se člověk dověděl a poznal Pravdu, a tím měl také možnost k obrácení. Bez Varování, které je od doby smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista pro lidstvo velkým činem milosrdenství, by lidstvo bylo ztraceno, neboť sotva by se ještě mohla najít víra na zemi.

Poselství, která Maria přijímá, jsou velmi důležitá a události, o nichž mluví, se mají brzy stát. Vizionářka nikdy nedostala přesné datum, ale Ježíš jí řekl, že rok 2011 bude rokem očisty (zhroucení ekonomiky, klimatické změny, zemětřesení, tsunami, atd.).

Varování prožije každý člověk nad sedm let.

Ježíš také hovořil – vizionářka mluvila o právě obdrženém poselství lidu Spojených států – o nejhorších hříších: o potratech, smilstvu a nemorálnosti. Ježíš ji ukázal vizi, ve které byl velmi smutný a také plakal nad zmíněnými hříchy, které se staly zejména v USA velmi silné.

Vizionářka uvedla, že v mnoha případech také sama prožila Ježíšovo utrpení. Její duchovní vůdce ji vysvětlil, že také ona je zřejmě hříšná duše. Šla tedy s knězem do kostela a zasvětila svůj život Ježíši Kristu. Od té doby s ním spolupracuje na obrácení lidstva. Ježíš nás důrazně žádá, abychom se modlili za odpuštění a milosrdenství, aby lidé během, nebo po Varování se mohli obrátit a přijmout Pravdu a tak vejít do nového království pokoje, do budoucího ráje na zemi.

Vizionářka se také zmínila, jak silně pocítila sílu soucitu a milosrdenství, aby JEHO a ostatní lidi v takové míře milovala. Zdůraznila, jak neuvěřitelná je tato láska k utrpení.

Po tomto Varování bude následovat doba soužení a trestu. Zdůraznila také, že Ježíš je velmi šťastný kvůli modlitbám lidí na světě – že se milióny lidí obracejí. Díky těmto modlitbám bude zmírněna tvrdost trestu.

V poselstvích je také často jmenován Bůh Otec. Byl Marii oznámen Duchem Svatým. Jeho moc je nesmírná – třásla se po celém těle. Mohla vidět Boha Otce jako osobu, přes trojjedinost Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého, tří osob v jediné.

Otázku na vzezření Ježíše Krista a Boha Otce odpovídá následovně: Ježíš je štíhlý, jemný a plný lásky, jeho vlasy jsou hnědo rudé a kadeřavé. Otec nemá – jak je často vyobrazován – vlasy bílé, ale tmavé a kadeřavé. Má lehkou postavu, i když silnější, než Ježíš. Vypadá velmi láskyplně a majestátně.

V prvním poselství Boha Otce vizionářka cítila jeho velké podráždění vůči lidstvu a jeho hříchům. Jeho hněv byl citelný a třásla se po tom. Tento svatý hněv pochází z toho, že si stále nevšímáme jeho Přikázání, přes neustálé výzvy z duchovního světa. Při těchto poselstvích cítila Maria z Boha Otce více síly a byla jeho osobností přemožena.

Ježíš miluje každého hříšníka, i toho nejzatvrzelejšího – naslouchá mu, nesoudí ho. Je k němu plný lásky a milosrdenství.

K Bohu Otci se musíme vždy modlit ve jménu Ježíše Krista, teprve pak na naše modlitby odpoví.

Až do této chvíle, během jednoho roku, Maria obdržela 250 poselství, některá také pro sebe a pro kněze. Je při nich vždy znovu vyzývána, abychom do svých rodin a mezi sousedy přinášeli pokoj.

Ježíš vizionářku poučil, jak si má organizovat své každodenní několikahodinové modlitby, a že by měla chodit na mši svatou každý den a třikrát až čtyřikrát týdně na adoraci.

Přestože jako matka rodiny a zaměstnaná žena hodně pracuje, má sílu pro svůj každodenní duchovní apoštolát, ale i sílu k udržování kontaktů s lidmi. K udržení rovnováhy je dobré, aby pěstovala kontakty s ostatními. Může tak projevit lásku k bližnímu, svou mírnost ve styku s jinými lidmi a tím dát důkaz své lásky.

Zmínila se mnohokrát, že rok 2011 je rokem očišťování a že tedy Varování je za dveřmi. Uskuteční se ještě hodně katastrof a převratů, které budou přicházet stále častěji. Jsme v porodních bolestech – soužení bude trvat tři a půl roku.

Modlitbou může být soužení o něco zmírněno, i když před lidstvem stojí těžké časy. Během Varování budeme všichni trpět, přesto nesmíme mít strach. Poprvé stojíme s Ježíšem Kristem tváří v tvář, živému Božímu Synu a Spasiteli – jak je to úžasné! Jako věřící se smíme na tento okamžik těšit. Tento vzrušující čas změní mnoho v našem životě. Boží milosrdenství je pro nás, pro každého, neuvěřitelný dar.

Na závěr rozhovoru hovoří Maria s Otcem Neilem telefonicky o různých věcech. Ptá se jí, zda bylo těžké najít dobrého kněze jako duchovního vůdce. Maria odpověděla záporně a řekla, že teprve pátý kněz se stal nakonec jejím duchovním vůdcem, a že ji denně doprovází. Má v něm velkou duchovní oporu.

Na otázku, zda dostává rovněž mimořádná poselství pro kněze, odpovídá, že ano. Zmiňuje se také, že víra kněží je těžce zkoušena, silněji, než kdykoliv jindy.

Maria také nadhodila, v jak těžké době, především v Evropě, žijeme. Náboženství je v EU ještě sotva tolerováno. Ve školách se už náboženství neučí. V Irsku, které je velmi katolickou zemí, se ve veřejných školách náboženství nevyučuje, sochy svatých v kostelech jsou odstraňovány! V Evropě a v USA je politicky nekorektní o náboženství vůbec mluvit! Především v Evropě je silná duchovní temnota.

Vizionářka je neustále vystavována duchovním útokům, existuje duchovní boj mezi dobrem a zlem. V Boží ochraně, do níž se vědomě svěřuje, se stala silnější a může nyní přesně rozlišit kdy je na ni útočeno. Nyní má radost z odporu, dříve se cítila terorizována. Ježíš jí pomáhá – dokonce se směje!

Na závěr rozhovoru se Otec Neil za vizionářku modlí a dává jí zvláštní požehnání, aby měla sílu nést těžký kříž, který je na ni naložen.

Ano, je to těžká mise a povolání, které vyžaduje nasazení celého člověka, těla, duše i ducha, říká na závěr rozhovoru vizionářka.
zpět