2322. 22. ledna 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 1. července 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TVŮJ OCHRÁNCE, TVŮJ ŽIVITEL, TVŮJ POKOJ


V úterý ráno jsem vstala brzy a vařila si kávu. Snažila jsem se každý večer chodit spát dřív a každý den vstávat dřív, abych zvýšila svou produktivitu, protože rozptýlení mi ztěžovalo trávit čas ve Slovu a modlit se, jak to obvykle dělávám. Přemýšlela jsem o válce, která přichází do Ameriky. Vím, že není daleko, a v Americe o válce na vlastní půdě nic nevíme.

Pane, nevíme, jak se orientovat v tom, co přichází.

Provedu tě tím. Povedu své děti, které Mi dobře slouží, na každém kroku toho, co přichází do vaší země.

Pokud budete hledět na Mne, abych byl vaším Ochráncem, Poskytovatelem a Pokojem, jsem vše, co kdy budete potřebovat. Budu vás chránit, dokud nenastane čas, abyste se vrátily ke Mně domů. Poskytnu vám vše, co potřebujete, dokonce i uprostřed hladomoru budete nasyceny. A Já budu vaším pokojem, pokojem, který přesahuje každé chápání. Budu vás udržovat v takovém pokoji, že to ohromí vaše okolí, cožpak jsem to neslíbil?

Ach, mé děti, do vaší země skutečně přicházejí hrůzy, ale nepřicházejí pro vás. Přicházejí pro bezbožné a nekající se. Netrapte se tím, co přichází, neboť ztrácíte drahocenný čas, který by měl být využit. Pracujte, dokud je ještě den. Modlete se! Modlete se a přimlouvejte se za ty, kteří Mě ještě neznají, abych je přitáhl. Modlete se za ty, kdo nemají naději a neznají ji. Modlete se a Já budu vším, co potřebujete.

Poznámka: V duchu jsem pak viděla malou starou babičku skloněnou v modlitbě. Kolem ní zuřila velká bouře, pak vybuchovaly bomby, pak byl velký zmatek, a ona se stále modlila. Když se přimlouvala za ztracené, byla chráněna, zatímco to všechno zuřilo. Zdálo se, že ani nevnímá, co se děje, byla v takovém klidu.

Ježíš


Ž 23, 1-9
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Ž 46, 1-11
1: Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

4: Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!

5: Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.

6: Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.

7: Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.

8: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

9: Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!

10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

11: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."

12: Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

Ź 91, 1-16
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,

16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.


zpět