2321. 21. ledna 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 16. prosince 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÍTĚZOVÉ


Mnohé z mých dětí jsou znepokojeny událostmi konce, které vidí, jak se odhalují. Cítíte se neschopné orientovat se v přicházejících intenzivních událostech.

Pokud o to požádáte, naučím vás, jak v těchto časech kráčet v moci mého velkého Slova a mého Ducha.

Požádejte Mě a Já vám dám moudrost, abyste mohly projít vším, co přichází. S mou pomocí můžete proplout i katastrofami a neočekávanými událostmi a stát se vítězi k mé slávě.

Ježíš


Jan 16, 32-33
32: Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.

33: To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

De 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

Mk 16, 17-20
17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.

19: Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.

20: Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.zpět