2320. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODMÍTNETE MĚ?


Mé drahé děti, víte, že mnohé z vás nyní přesouvám. Brzy se stane, že povedu k pohybu ještě více z vás. Dělám to postupně, abych mohl každé z vás umístit tak, jak si přeji.

Některé z vás jsou pevně zakořeněny tam, kde jsou, přesto vás o to požádám. Budu vás žádat, abyste odložily vše, co znáte, pro mé Jméno. Dokážete to? Dokážete udělat to, co udělal můj služebník Abram, a zanechat vše, co znáte? Nebo Mne odmítnete?

Volba je na vás, ale pokud Mě odmítnete, poznáte jen smutek na místě, kde si nepřeji, abyste byly. Nikdy vás nežádám o oběť bezdůvodně.

Mnohé z vás si myslí, že znají důvod, proč vás přesouvám, ale mýlíte se. Někdy přesouvám své děti, abych je ochránil, nebo abych jim prospěl, nebo abych je použil na jiném místě, ale jsou i jiné důvody.

Ježíš


Ge 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.

Ex 3, 10: Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.zpět