2319. Poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POVZNESTE SE NAD TO – ODMĚNÍM VÁS


Přeji si, aby se mé děti povznesly výš.

Když vás někdo pomlouvá, přeji si, abyste se povznesli nad to a neuchýlili se k taktice svých nepřátel, protože vím, že jim to plně odplatím.

Když vás někdo podvede nebo okrade, přeji si, abyste se nad to povznesli a nastavili druhou tvář s vědomím, že vás plně odměním a že těm, kdo vám něco vzali, to odplatím.

Když vás odmítli povýšit, přeji si, abyste to zvážili a předložili Mi to. Zvažte, že povýšení pro vás nemusí být výhodné, jak si myslíte. Zvažte, že pro vás mám možná něco většího.

Když nechápete, proč jsem dovolil, aby někdo jiný dostal to, co jste vy sami chtěli, uvažujte o tom, že oni udělali to, o co jsem je žádal, že vydrželi, že mě dál chválili, když se zdálo, že je vše ztraceno, i když byly zmatení. Uvažujte o tom, že ve Mně dál rostli a postupovali ve Mně vpřed a odmítali si stěžovat, že vydrželi a Já jsem je odměnil, stejně jako odměním i vás.

Ježíš


1Petr 3, 9-17
9: Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

10: Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,

11: odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.

12: Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.

13: Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?

14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá

15: a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,

16: ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.

17: Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.

Mt 5, 39: Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;

1Petr 3, 10-12
10: Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,

11: odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.

12: Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.

Př 10, 18: Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.zpět