2244. Poselství Boha Otce ze dne 21. listopadu 2022.

Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘÍLIV A ODLIV SE ZMĚNÍ


Ameriko, jsi národ, který ztloustl na svých požehnáních. I teď, když se příliv a odliv začíná měnit, utápíš se v hojnosti. Tyto přílivy se velmi brzy obrátí proti tobě a tvoji lidé poznají nedostatek. Velkou nouzi. Lidé světa, kteří v tobě žijí, poznají ještě větší nouzi, protože Já nebudu zaopatřovat ty, kteří Mě zapřeli a kteří se posmívají mému svatému Slovu a velké oběti mého Syna.

Jste vskutku obtěžkáni požehnáními, ale brzy už nebudete, protože vám tato požehnání odejmu. A nikdy se nevrátí. Tvůj lid touží po národu beze Mne, a tak jim jej dám. I když po něm nebudou toužit, až bude jejich, až Můj lid a vše, co je ze Mne, bude z něj důkladně odstraněno.

Teprve pak si uvědomí, že to vůbec nebylo ono, po čem toužili, ale to už pro ně bude pozdě, protože budou vydáni hříchu, po kterém nyní tolik dychtí.

Připrav se, Ameriko, na svou zkázu.

Bůh Otec


Kaz 3, 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

De 31, 6: "Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."

2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Žid 13, 8: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

Ž 33, 12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.

Ž 9, 18: Do podsvětí se vrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
zpět