2243. 20. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MŮŽETE TOMU VĚŘIT?


Zlí nyní začínají uskutečňovat svůj plán proti mému lidu. Budou vás omezovat, moji lidé, ale zůstaňte klidní. Mají v plánu vám vzít zdravotní péči, ale Já jsem váš léčitel. Plánují omezit vaše zásobování potravinami, ale Já jsem váš živitel. Plánují, že vás nenechají nikam utéct, že nebude žádná cesta ven, ale Já vždy udělám cestu tam, kde žádná cesta není.

Nezoufejte, až uvidíte, že se tyto věci dějí, mé děti, neboť oni si nahromadí soudy, pokud nebudou činit pokání, a mohou si vzít jen to, co ovládají. Mne neovládají a Já jsem váš zdroj všeho, co potřebujete.

Když vám odejmou přístup k jídlu, někteří, kdo mají laskavé srdce, udělají vše, co budou moci, aby vám pomohli, za což budou velmi odměněni. Zlí to uvidí a pak bude zavedeno znamení Šelmy. To je jejich cíl už teď a budou se vymlouvat, aby ospravedlnili svůj zlý plán. Nebojte se, až k tomu dojde. Já jsem živil svůj lid Izraele na poušti a jsem schopen dobře nasytit i vás. Jsem váš zdroj všeho, co potřebujete.

Ježíš


Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Ž 78, 24: a jako déšť spouštěl na ně manu, aby jedli, nebeské obilí jim dával.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Jr 33, 6: Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.

Iz 43, 19: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.zpět