2242. 19. listopadu 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 6. května 2020.

Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘEMÝŠLEJTE


Mé děti, v této době se kolem vás začne dít mnoho událostí, které uvedou do pohybu můj plán, aby na zemi způsobil konec všech věcí. Nebojte se, když uvidíte, že se tyto věci dějí.

Připravte svá srdce tak, aby uvolnila vaši náklonnost k tomu, co je na zemi, neboť to brzy pomine. Upněte své city k věcem nahoře, kde budete brzy se Mnou.

Přemýšlejte o svém srdci a o svých pravých pohnutkách, když procházíte svým dnem, a čiňte pokání, pokud v něm najdete hřích, abych vám mohl odpustit.

Svět kolem vás se stává každou minutou temnější a brzy bude utrpením pro všechny, kdo v něm přebývají. Nepřeji si, abyste byly mezi nimi.

POZNÁMKA: Pokud jde o poslední řádek tohoto slova, Pán mi dal pochopit, že jak budeme postupovat ke konci, zkoušky budou stále intenzivnější, aby přitáhly lidi k pokání, a že ti, kteří dříve odmítali Pánův proces zušlechťování, zažijí zušlechtění v tomto čase. Nenacházet se mezi těmi, kteří jsou stále zde, tedy znamená, že Mu dovolíme, aby nás nyní napravil a změnil.

Ježíš


Kol 3, 1-6
1: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.

2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

3: Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.

4: Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.

5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

6: Pro takové věci přichází Boží hněv.

Ž 7, 9: Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.

Da 12, 1-4
1: "V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.

2: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.

3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

4: A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží."zpět