2170. Poselství Ježíše ze dne 22. září 2022.

Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDE CHYBÍ VAŠE DŮVĚRA


Mé děti se musí naučit důvěřovat Mi bez otázek, aby přežily to, co přichází, po jakoukoli dobu.

Jak moc Mi důvěřujete?

Důvěřujete Mi, že se postarám o vaše blízké, když jste od nich pryč? Důvěřujete Mi, že vás zaopatřím, i když nemáte žádné pozemské náznaky, odkud by mohlo přijít vaše zaopatření? Důvěřujete Mi, že vás uzdravím, když není k dispozici žádná lékařská péče? Důvěřujete Mi?

Tyto otázky si musíte urovnat ve svém srdci. Z tohoto důvodu začnu ve vašem životě připouštět příležitosti, abyste mohly vidět, kde vaše důvěra chybí.

Ježíš


2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,

3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.

Ef 6, 13-14
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti'.

Mt 6, 28-30
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –

29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?

Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Mt 3, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
zpět