2169. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2022.

Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CO NEJOBTÍŽNĚJŠÍ PLÁN


V tomto čase má nepřítel vašich duší plán, jak vám co nejvíce ztížit jít v poslušnosti ke Mně.

Má v plánu vás nejen vyčerpat, což už cítíte, ale posílat lidi, aby vás neustále obtěžovali, zadržovali věci, které potřebujete, odřízli vás od blízkých a jakýmkoli způsobem zastavili vaše finance.

Až tyto věci začnou, stačí, když ke Mně budete volat, a Já vám pošlu pomoc. V tomto čase nejdete sami, mé děti, nebojte se toho, co vám nepřítel může udělat. Bojte se jen mé mocné síly.

Pokračujte v konání mého díla království na zemi, neboť jste téměř hotovi a vaše odměna zde doma je velmi velká. Celé nebe vás sleduje, aby vidělo, jak si povedete v těchto posledních dnech.

Ježíš


Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.

Mt 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Da 12, 3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti jako hvězdy, navěky a navždy.

Mt 10, 32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

Ž 34, 15-22
15: Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.

16: Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.

17: Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

19: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

20: Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

21: Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna.

22: Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.
zpět