2007. Poselství Ježíše ze dne 9. května 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POSLEDNÍ VELKÁ VÁLKA


Válka brzy pokryje zemi, mé děti, protože začíná poslední velká válka a lidé si navzájem způsobí strašlivou zkázu. Rozšíří se mnoho žalu, protože velká města a kdysi velké národy budou zničeny.

Objeví se noví vůdci, národy se upevní a vzniknou nové země. Budou přijaty nové zákony, které budou tyto nové útvary řídit, a můj lid zjistí, že není nikde žádoucí.

Nebojte se, mé drahé děti, neboť až vás vyženou, Já vás pozvednu. Budete zde se Mnou ve svém nebeském domově, kde obdržíte všechny své odměny, a vše bude v pořádku.

Nebojte se, jen věřte.

Ježíš


2Ti 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.

23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

Ex 11, 5-6
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.

6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.

Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

Jr 16, 4: Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu.

Jr 19, 9-11
9: Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Hle, způsobím, že na tomto místě, před vaším zrakem a za vašich dnů přestane veselí a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty.

10: Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě: Proč Hospodin promluvil proti nám všechno toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu Bohu?

11: Na to jim odpovíš: V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův, a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim; mne opustili a můj zákon nedodržovali.zpět