2003. 7. května 2022. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PÝCHA


Mé děti, pamatujte si, když jste pokoušeny, abyste byly pyšné, že Já pýchu trestám velmi tvrdě. Pýcha je mým dětem velmi nebezpečná a dává nepříteli mnoho možností k zásahu do vašeho života. Udržuji vás v bezpečí, když měním vaše životní situace, abych vás zachránil před tímto strašným hříchem.

V přicházejících časech se vaše poměry drasticky změní. Všechny mé děti budou pronásledovány, a nejen cizinci, ale těmi, které znáte, jak temnota bude dramaticky pokračovat v růstu, a zákony se budou měnit.

Až se tyto zákony změní, mé děti nebudou mít kam jít. Budou přinuceny opustit své domovy, protože budou muset skrývat své aktivity a svou víru ve Mne.

Během této doby budou tací, kdo nevěří a vyhledají vás, aby se o Mně něco dověděli. Mnozí z vás dají svůj život, že se podělili o svědectví, budou-li odhaleni. Nebojte se toho, protože Já jsem již vytrpěl vaši bolest. Radujte se, protože když se to stane, přijdete ke Mně domů a vaše radost nepozná hranic, až se dostanete do nebe.

Bůh Otec


Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

Př 8, 13: Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.

Da 7, 25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

2Tes 2, 3-4
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží ' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Zj 6, 9-10
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

10: A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?"

Mt 10, 28-33
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.

31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Iz 53, 4-5
4: Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

5: Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
zpět