2002. Poselství Ježíše ze dne 6. května 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SPOUSTA ZMĚN


Mé děti vstupujete do času, kdy přijde spousta změn a většina z nich budou takové, které nebudete moci ovlivnit, protože Zlý se vás snaží ovládnout. Musíte být velmi silné a odvážné, abyste v této době vůbec obstály, neboť on bude vládnout železnou pěstí a bude se snažit sloužit jen sám sobě.

Některé z vás, kterým se dařilo velmi dobře, se nyní nacházejí v období duchovního povýšení. Prokázaly jste věrnost nad maličkostmi a nyní vám dám mnoho, jak jsem slíbil.

Některé z vás přecházejí do období zázračného zaopatření. Vaše víra bude v této době zkoušena, protože budete mít hodně nedostatku, avšak budete-li věrné, budete vytříbeny jako zlato a poznáte Mě jako svého Poskytovatele. Pak se již nikdy nebudete nedostatku bát. Nebojte se, jen věřte.

Zůstávejte v pokoji, když se tyto změny uskuteční - jsou to jen znamení vašeho brzkého návratu domů, pohlížejte na ně tak. Nepřítel se vás bude ze všech sil snažit zastrašit, ale nepodléhejte strachu, neboť ten se podobá jeho uctívání. Mé Slovo říká, že budete uctívat pouze Mne a sloužit pouze Mně. Našlapujte opatrně, mé děti.

Budete-li v tomto čase poslušné Mně a mému Slovu, ochráním vás a rychle vás přivedu domů. Pokud nebudete poslušné, vaše cesta bude mnohem obtížnější. Rozhodujte se moudře, děti.

Ježíš


Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Př 14, 12: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Př 4, 18: Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.
zpět