2001. Poselství Matky Spásy ze dne 1. května 2022.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

DOBYVAČNÉ TOUHY KOMUNISMU PŘESAHUJÍ HRANICE JEDNÉ ZEMĚ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vám jako Královna a Matka.
Žehnám vaší mysli, vašim myšlenkám a vašemu srdci.
Žehnám vám svou Láskou, abyste jako děti mého Božího Syna byly poslušné jeho volání.

Moje dětičky:

MUSÍTE SI POSPÍŠIT A STÁT SE DUCHOVNĚJŠÍMI. Čas je naléhavý, zlo nečeká a spřádá své plány, jak ovládnout mé děti. Nebojte se, tato Matka vás chrání a můj plášť objímá lidstvo.

Děti, moc komunismu se projevuje na Zemi, jeho dobyvačné touhy přesahují hranice jedné země.

Trápí mě ignorance těch, kdo popírají čas, v němž žijí: válka se rozšiřuje a objevuje se hlad, před nímž lidská bytost zapomíná na své zásady.

Drak ukazuje svá chapadla: mor, válku, hladomor [Zj 6, 8]) a vládu nad lidstvem, likviduje náboženství, aby zavedl jen jedno náboženství.

Lidé mého Syna, udržujte lampy hořící [Lk 12,35] s nejlepším olejem. Někteří jsou stále hloupí a nechápou realitu, v níž lidstvo žije.

POTŘEBNÝM DĚTEM:
NEZNÁTE PROROCTVÍ OBSAŽENÁ V PÍSMU SVATÉM.

Kdybyste je znaly, pochopily byste dobu, v níž se nacházíte, a její znamení a signály. Vše se nachází v Písmu svatém, ale lidské stvoření už nevěří v Nejsvětější Trojici, pohrdá mnou a popírá, že je Božím dílem.

DĚTI, NA CO VÁS UPOZORŇUJE OBLOHA, TO PROŽÍVÁTE JAKO PODÍVANOU…

Měsíc zčervená [Joel 2, 31] a s ním se zvětší lidské utrpení a bolest.

Modlete se, volejte mě a udržujte půst, pokud vám to zdraví dovolí.

Čiňte pokání a vyznejte své hříchy s pevným úmyslem se napravit. Jděte k mému Synu přítomnému ve svaté eucharistii a vydejte se na cestu k novému životu jako pravé děti mého Syna.

Vstupte do vnitřního ticha a podívejte se na sebe, přísně, velmi přísně, aniž byste skrývaly své osobní činy a skutky: podívejte se na sebe ve svém charakteru, ve svém zacházení s bližními, ve svém hněvu, ve své zášti, ve svém nedostatku lásky k sobě a k bližnímu.

PODÍVEJTE SE NA SEBE!
ZMĚNA MUSÍ PŘIJÍT "IPSO FACTO".
MUSÍTE OBMĚKČIT SVÉ KAMENNÉ SRDCE DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ.

Vstupujete do těžkých časů pro celé lidstvo. Nabízím vám své ruce, aby vás vedly k mému Synu, mé srdce, aby vás ochraňovalo, a mé lůno, abyste v něm rostly.

Modlete se, děti, modlete se, ti, kdo mají na Zemi moc, vedou lidstvo do bolesti.

Modlete se, děti, modlete se, Země se bude silně třást.

Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna.

Modlete se milované děti, lidé mého Syna, modlete se.

Rmoutím se kvůli mým dětem, které neposlouchají.
Truchlím pro Evropu, která bude trpět, aniž by to čekala.

V tomto měsíci zasvěceném této Matce, která vás miluje, vás prosím, abyste o sobotách a nedělích obětovaly svaté přijímání za obrácení všech lidí, za mír ve světě, za mé nejmilejší děti, aby zachovaly lid mého Syna jako společenství lásky a bratrství. To musíte nabídnout ve stavu milosti a s pevnou vírou.

Splněním mých žádostí získáte milost, že vzroste vaše víra v mého Božího Syna a získáte větší ochranu nebeských legií.

Udržujte jednotu. Žehnám vám, mé děti.

Matka Maria
zpět