2000. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STŮJTE PEVNĚ


Mé děti, vy víte, že k vám přišly těžké časy, a ještě těžší jsou právě před vámi. Přeji si, abyste stály pevně ve své víře a důvěřovaly Mi bez ohledu na to, co se děje.

Když se vás nepřítel pokusí přimět, abyste se podřídily jeho plánu a jeho cestám pro váš život, odmítněte ho. Když vám bude odebíráno stále více a více, radujte se. Když vidíte, že temnota houstne, pamatujte, že nejste určeni pro temnotu, ale pro světlo, a Já brzy přijdu, abych vás vzal domů.

V onen den, kdy se pro vás vrátím, bezbožní poznají, že se mýlili. Uvidí, že zůstali ve světě, který chtěli, ale nebude jim dobře sloužit. Vskutku jim vůbec nebude sloužit, ale vzbouří se proti nim.

Jejich poslední dny a hodiny budou ve znamení hrůzy, protože se jim pod nohama rozpadne vše, co považovali za pevné. Ale mé děti by se měly radovat, protože ony u toho nebudou.

Ježíš


Ge 3, 14-17
14: I řekl Hospodin Bůh hadovi: Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.

15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.

16: Ženě řekl: Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.

17: Adamovi řekl: Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.

2Petr 3, 10-13
10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

11: Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,

12: kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.

13: Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

Řím 8, 19-22
19: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

20: Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje,

21: že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.

22: Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.

Řím 1, 26-32
26: Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený

27: a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

29: Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,

30: pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,

31: nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.

32: Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

Nu 14, 9: Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!

Ez 20, 8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel, a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak dovrším svůj hněv proti nim uprostřed egyptské země.

Jr 28, 16: Proto Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi scestně mluvil o Hospodinu.

Zj 14, 6-8
6: Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.

7: Volal mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.

8: Za ním letěl druhý anděl a volal: Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.

Iz 65 17: Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.

Žid 12, 25-27
25: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe.

26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem.

27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.

Zj 21, 1: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.zpět