1999. Poselství Ježíše ze dne 4. května 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDYŽ VLÁDNE CHAOS


Mé děti řekl jsem vám, že žijete ve Věku chaosu, a je tomu tak. Kdykoli vládne chaos, nevládne řád. Když zmizí řád, společnosti se hroutí. Vlády se hroutí. Hospodářství se hroutí.

Kolem sebe vidíte, jak se řád dostává na vedlejší kolej, protože chaos převládá stále víc. Na konci všeho bude jen hřích, bezpráví a chaos. Řád nebude existovat a každý si bude dělat, co se mu zlíbí. V tom čase nebude nikdo v bezpečí. Nebojte se, protože jestli se Mi podřídíte a budete žít podle mé vůle a kráčet po mých cestách, nebudete tam, kde byste trpěly v onom čase.

Tato chvíle je mou poslední výzvou zkaženým, aby se odvrátili od svého hříchu a přijali Mě jako svého Pána dřív, než bude příliš pozdě.

Ježíš


1Kor 14, 40: Všechno ať se děje slušně a spořádaně.

Žid 11, 3: Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.

Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."zpět