1998. Poselství Ježíše ze dne 3. května 2022.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SEZÓNA NAPRAVOVÁNÍ


Mé děti, procházíte obdobím nápravy, protože se snažím uvést vaše svévolná chování do souladu s mým Slovem.

Ty, které přijmou mou nápravu, podřídí se a odvrátí se od hříchu, budou rychle postupovat vpřed.

Ty, které mou nápravu odmítnou, zůstanou na zemi mnohem déle a zažijí velké utrpení v brzy přicházejícím Velkém soužení.

Mé děti, ponechávám tyto volby na vás, ale i ty, které jsou moje, zažijí bolestnou očistu v Soužení, pokud se Mi nyní nepodřídí.

Ježíš


Př 3, 11-13
11: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.

12: Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.

13: Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

Žid 12, 6-11
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

8: To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

9: Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!

10: Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.

11: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.

Dn 12, 1: "V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize."

Zj 7, 14: Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově."

Zj 3, 10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.zpět