97. Poselství Ježíše ze dne 21. srpna 2016.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


MOJI LIDÉ UŽ DLOUHO TĚŽCE PRACOVALI – VAŠE DNY DŘINY A ZÁPASŮ SE BRZY, VELMI BRZY, SKONČÍ


Děkuji ti, má lásko, že Mě vždy zahrnuješ do svého srdce, do každé myšlenky, rozhodnutí a každého činu. Děkuji ti, že na Mne vzpomínáš, a za vzpomínku, že jsem vždy s tebou. Vidím každou myšlenku, vidím každou pohnutku každého srdce. Děkuji ti, že jsem vítán na tomto místě.

Málo lidí Mě skutečně vítá v každém ohledu svých životů, neboť velmi málo lidí ví, že Já jsem Nejvyšší soudce a vládce všech. Já jsem Nejvyšší vládce národů a království. Nechávám je vzkvétat a nechávám je padnout. Nic se neudrží, neřeknu-li, aby to tak bylo.

Mnohokrát jsem mluvil o měřítcích, podle kterých musíte žít, takže pochopíte blízkost mého návratu. Všude, do nejmenších podrobností vidíte znamení, které vám ukazuji. Neboť oči, jež jsou otevřené, a srdce, která jsou široce otevřená, aby dostávala – vše se naplňuje před vašima očima.

Mnoho věcí se drasticky mění, a ano, tak rychle, mé dítě. Jistě, znamení jsou všude kolem vás. Ti, kdo jdou se Mnou v důvěrném vztahu, kdo skutečně nalézají odpočinek v mém srdci, vidí, že došlo k velkému rozdělení. A ti, kdo Mě ctí, poslouchají Mě, věří Mi a jdou po mých cestách, byli odděleni od těch, kteří neskrývaně hážou mé Zákony a má slova psům a sviním, neboť jim nevěří.

Moji lidé těžce a dlouho pracovali na mých polích a Já vidím obětavou oddanost v jejich srdci. Znám myšlenky, úmysly a pohnutky každé duše, kterou jsem stvořil a vím, že mám zbytek, zbytek, který byl očištěn v ohni trápení, aby se stal dokonalými, oslavenými nádobami, které budou sloužit, aby [vás] zavedly do nového království, do nové doby. Už to začalo!

Vylévám mé nové víno do těchto nových a očištěných nádob, neboť dny vaší dřiny a zápasů se brzy, velmi brzy, skončí. Nesmíte se bát hrůz noci a zla, které byly uvolněny na této zemi, neboť vpravdě vám říkám, že nebudou mít dlouhého trvání. Nedovolím nepříteli, vašemu protivníku, aby měl v tomto období více času. On již ví, že jeho dny jsou mimořádně krátké. Mnohé ještě přijde, ano, nastává velký přechod. Mluvil jsem už o tom po mnoho let. Nic není takové, jak vypadá. Správné je nyní špatné, zlo je nyní dobro. Neříká mé Slovo, že tomu tak bude v těchto posledních dnech? Neučí vás mé Slovo sledovat tato znamení? Vpravdě vám říkám, jsou zde.

Pojďte výše, moji milovaní, a zanechejte tento svět za sebou. Vše, co vás tíží, vaše starosti, trápení, ta se Mě netýkají, neboť víte, že ve Mně najdete odpočinek, najdete pokoj. Jsem nekonečný, plný hojnosti a mám pro vás budoucnost. Nic nezastaví, co již bylo dáno do pohybu, a proč byste si přesto vybírali, aby to tak bylo, víte-li, že můj plán je dokonalý. Sledujte Mě ve všem, dívejte se, jaké kroky podnikám. Má ruka je ve všem. Nic se nestane mimo Mne, vůbec nic. Pozorujte Mě ve všem, a pak uvidíte dovršení všeho, co bylo řečeno.

YAHUSHUA


Jak 4, 12: Jen jeden je zákonodárce a soudce: ten který má moc spasit a zahubit. Kdo však jsi ty, že soudíš bližního?

Žalmy 46, 7: Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.

Jan 1, 3: Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho, co povstalo.

Mt 7, 6: Nedávejte, co je svaté psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo nohama je pošlapou, obrátí se proti vám a potrhají vás.

Lk 5, 37: A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno měchy roztrhne, vyteče a měchy přijdou nazmar.

Izajáš 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

Izajáš 45, 18-20:
18: Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání.
19: Nemluvil jsem potají v temném místě země, neřekl jsem potomstvu Jákobovu: Hledejte mě v pustotě. Já Hospodin vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo.
20: Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, vy, kdo jste vyvázli z pronárodů. Neuvědomují si, že se nosí s modlou vytesanou ze dřeva, že se modlí k bohu, jenž nemůže spasit.
Převzato z http://iamcallingyounow.blogspot.cz
zpět