864. Poselství Boha Otce ze dne 2. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PODÍVEJ SE ZNOVU


Vidím, co leží před vámi. Jste jako kobylky ve vlastních očích, proti problémům a výzvám, které se ve vašem životě jeví jako obři.

Říkám ti, mé dítě, POVSTAŇ, neboť jsi SKUTEČNĚ SCHOPNÉ přemoci tyto obry, protože jsem šel před tebou a učinil tato křivolaká místa rovná a naplnil jsem tvé ruce zbraněmi. Dal jsem ti sílu do tvých slov, abys nazvalo ty věci, které nejsou, jako by byly.

Není nic, co bys mohlo potřebovat, co už jsem ti neposkytl.

Podívej se znovu – nedovol, aby tě vzhled obrů přemohl, neboť Já jsem mocný Bůh a má síla je dokonalá ve slabosti – tvé slabosti.

Tvoje závislost na Mně, Mě těší.

Bůh Otec

Poznámka: V duchu jsem viděla ženu, jak položila svou hlavu na rameno muže, který se smál velkým štěstím.


Fil 4, 13: Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Iz 45, 2: Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.

Řím 4, 17: jak je psáno: ustanovil jsem tě za otce mnohých národů. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není.
2Kor 12, 9: ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova."

Nu 13, 32-33
32: Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: "Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy.
33: Viděli jsme tam zrůdy – Anákovci totiž patří ke zrůdám – a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví."

Př 18, 21: V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.

Př 13, 3: Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.

Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy "opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje"
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také "přilbu spasení" a "meč Ducha, jímž je slovo Boží".
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

zpět