794. Poselství Ježíše ze dne 4. května 2019, přijaté 2. – 4. května.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


ANDĚLÉ ZKÁZY BYLI UVOLNĚNI


Já, Lev z Judy, nyní přicházím s pomstou ve velké moci k odsouzení světa za hřích. Přicházím s ohněm spálit bezbožné jako plevy, sežehnout je mým Svatým ohněm jako strniště. Vše, co bylo zapečetěno pro čas konce, je teď odhalováno.

Konec cest a tradic člověka je zde. Šelma povstává. Její čas k vám skutečně dorazil, a přestože bude krátký ve srovnání s historií člověka, přinese s sebou naplnění všeho, o čem jsem psal. Ti, co jsou oddaní Satanovi a mocnostem temnoty, dlouho a tvrdě pracovali, aby dosáhli svých zlých zájmů, úmyslů a plánů na zničení mého lidu. Většina z nich podlehla síti lží a podvodu, naprogramovaného proniknout do všech kultur. Infiltrace je hluboká a ďábelsky se staví proti všemu svatému, čistému a spravedlivému. Týká se to každého aspektu vašeho života a šíří se od nejnižší a napohled neškodné úrovně společnosti, až k té nejvyšší v každém národě na zemi.

Ameriko, budeš nadmíru přísně odsouzena za naprostou neposlušnost a oddanost Satanovi, udržováním špíny a znechucení ve všech zemích. Budeš za příklad, ty i tobě podobní, kteří neskrývaně zesměšňujete Mě a mé cesty až tak, že otevřeně podporujete temnotu a zlobu toho, kterého jste si nazvali bohem. Poznáte jako národ naprostou temnotu a zoufalství, nebudete už nikdy vyslyšeni.

Mé oči hledí na celou zemi a hledají pokorné, prosté a mírné – ty, co jsou poslušní, kteří milují tak, jako Já miluji. To, co vidím, rmoutí mé srdce, ale také Mě to hněvá, protože vše, co kdysi bylo svaté, teď hnije; co kdysi bylo špinavostí, je otevřeně přijímáno. Míra zkaženosti, jaké dosáhl nepřítel v mém lidu, dosáhla na zemi své meze a nyní se dám poznat v rozsudcích.

Nebesa hřmí mým příchodem, protože dny temnoty, bouře a zkoušek, jsou tu. Závažnost hříchu a jeho následků dosáhla vrcholu a Já musím otřást všemi věcmi, abych probudil mrtvé duchem a srazil všechny pyšné na kolena. Ti, co prohlásili Lucifera svým bohem, rychle poznají svou chybu a zotročení, pod kterým byli tak dlouho.

Mé světlo naprosto zničí temnotu a nestydatí, bez výčitek svědomí, zemřou ve svých hříších, navždy odděleni ode Mne. Bude otřeseno vše, co lze, jakmile rozdrtím nepřítele pod vašima nohama. Vy, kteří jste nenaslouchali mým varováním, poznáte velké utrpení s nářkem a skřípěním zubů. Mnozí zemřou děsem z toho, co uvidí. Mnozí budou proklínat den, kdy se narodili, až se uvidí tak, jak Já je vidím. Zemře nespočetné množství lidí.

Ti, kteří Mě znají a chodí se Mnou, vědí, že to dělám z velkého milosrdenství, protože nechci, aby byl někdo ztracen. Mohl bych i jen pomyslet a nic by neexistovalo. Má odplata je spravedlivá a patřičná, a byť ne plně pochopena, patří Mně a Já ji naplním. Ti, kdo Mě znají, Mi důvěřují a jsou Mně poslušní. Těm říkám, skryjte se na chvilku, než Mě přejde rozhořčení, abyste nebyli smeteni zuřivostí, až budu přecházet kolem. Jediné bezpečné místo je teď v mém srdci a mé vůli.

Moji lidé i vy, kdo nasloucháte, dělejte už jen to, co musíte. Zpozorněte. Zbavte se všeho rozptylování a zbytečných věcí, nebo neuslyšíte mé pokyny, co se po vás chce. Je naprosto nezbytné, abyste se stranili všech světských věcí, jak jen to jde. Ukryjte se ve stínu mých křídel a Já vás ochráním.

Nemějte strach. Nebojte se, protože JÁ JSEM s vámi. Vy, kdo spočíváte ve Mně, nebudete otřeseni jako všechny věci. Budete mít můj pokoj, který je nad veškeré pomyšlení, protože přijde konec všech věcí. Přicházejte ke Mně tak často, jak jen to za dne jde. Poslouchejte velice pozorně. Čekejte na Mě a dělejte, co vám řeknu. Stále si pamatujte, že kde je pokoj, je ode Mne. Já nikdy nepůsobím nepořádek nebo chaos. Buďte opatrní a střízliví. To jsou pokyny pro vás.

Mé světlo skrze můj Zbytek bude jasnější než cokoliv, co proti vám vymyslel nepřítel, aby vám ublížil. Byť v malém počtu, budou tito věrní pomáhat přinášet největší sklizeň, jakou kdy svět viděl. Neuvěřili byste, co Já skrze to všechno budu konat, kdybych vám to neřekl.

Volejte o milosrdenství pro nevinné a spravedlivé a bude uznáno. Ale bezbožní zahynou ve věčném utrpení.

Nechť se tak stane.

YAHUSHUA

Z angličtiny do češtiny přeložil bratr Miroslav.
zpět