709. Poselství Boha Otce ze dne 8. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VYTYČÍM HRANICI


Moji lidé (slyšela jsem takový velký smutek v hlase Pána), přichází velká válka, která postihne všechny národy. Během této války se násilí zmocní vašich zemí. Nepřítel připravuje srdce svého lidu na tuto válku. Napětí se rychle zvyšuje, nebude trvat dlouho (než začne) – mnoho, mnoho duší bude v této válce ztraceno v království temnoty. Duše, které nejsou vrostlé do Mne a nemají ve Mně základy, nebudou mít žádnou šanci.

Pro můj lid, Já budu tím rozdílem v tom, co přichází do vaší země. Právě tak, jak jsem vytyčil hranici v zemi Gošen pro můj lid Izraele, který následoval mého služebníka Mojžíše, tak vytyčím hranici pro můj lid.

Potrestám sluhy Satana v čase této války, a vy to uvidíte, ale můj trest nepřijde blízko těch, kdo celým svým srdcem slouží Mně. Povedu vás a zajistím vás a jen svýma očima spatříte a uvidíte odměnu bezbožných.

Tato válka bude velmi smutný čas pro celé lidstvo, neboť zkáza bude velmi velká. Velká města a země budou v této válce navždy ztracena. Rozkládající těla budou ležet ve vašich ulicích, neboť nebude bezpečné pohřbívat vaše mrtvé. Až se to stane, vězte, že konec je velmi blízko a vám zbývá málo času na zemi.

Povězte lidem o mém příchodu, neboť je nyní velmi blízko. Řekněte jim, aby dali svá srdce Mně, neboť přijdu brzy zpět, abych shromáždil mé děti ke Mně. Řekněte jim, že nebudou žít věčnost bez mé velké Lásky.

Bůh Otec


Ex 9, 25-26
25: Krupobití potlouklo v celé egyptské zemi všechno, co bylo na poli, od lidí po dobytek; krupobití potlouklo také všechny polní byliny a polámalo všechno polní stromoví.
26: Jenom v zemi Gošenu, kde sídlili Izraelci, krupobití nebylo.

Ex 10, 22-23
22: Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala tři dny.
23: Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

Ex 11 5-7
5: Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraónova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka.
6: Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude.
7: Ale na žádného Izraelce, ani pes nezavrčí, ani na člověka ani na dobytče, abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.

Ž 91, 5-8
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
zpět