672. Poselství Boha Otce ze dne 9. ledna 2019.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


KONEČNÉ VAROVÁNÍ OD BOHA OTCE, VELKÉHO JÁ JSEM


Toto zvláštní poselství je od Otce, samotného Yahve. Po většinu mé služby Otec mluvil o Svém srdci v souvislosti s budoucími událostmi, vztahujícími se k proroctvím. I když i nadále varuje neposlušné, aby činili pokání, nebývá často velmi tvrdý tónem nebo projevem. Pamatujte však, že On je Spravedlivý a že je Všemohoucí, a mimo Něho není nic. Toto je poselství, které bych raději nepsala, ale píšu je z poslušnosti Jemu a Jeho slovům od Ezechiela. Mojí modlitbou je, aby to zachránilo alespoň jednu duši před věčným zatracením a odloučením od Otce. Vždy budou posměvači, a ti, kteří nesouhlasí s tím, co je zde napsáno, ale na tom mi nezáleží. Celá moje existence a cíl je přitahovat k Němu duše a volat lidi k pokání.

Prosím, modlete se za rozlišování a ptejte se, jestli máte povinnost to předávat, ať anonymně nebo ne, těm, o nichž víte, že patří k těm, kterým to Otec vzkazuje. Znáte-li pravdu, jste za to zodpovědní. Toto poselství je pro ty, kteří žijí vědomě v hříchu. Ať jsou tato slova připomínána všem, kteří mají stále podíl na světě jakýmkoli způsobem, ať se vyznávají jako následovníci Yahushuy nebo ne.


Ezechiel 33;1-6
1: Dostal jsem slovo Hospodinovo:
2: „Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi
meč, lid té země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce.
3: Jakmile uvidí, že na tu zem přichází meč, zatroubí na polnici a všechny varuje.
4: Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a zabije ho,
jeho krev padne na jeho hlavu.
5: Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování – jeho krev padne na něj.
Kdyby dal na varování, mohl se zachránit.
6: Pokud však strážce uvidí, že přichází meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid varoval,
a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny,
ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce.

Židům 4;12
12: Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní
duše a ducha, až do morku kostí, a zkoumá myšlenky a úmysly srdce.


Dcero, hovoří k tobě tvůj Otec. Jsem to Já, Velký JÁ JSEM. Neobávej se mluvit mými slovy. Vyslovuji nejhroznější varování všem obyvatelům země, každému, kdo nedbal Mých předchozích varování – těm, jejichž věčným osudem je zatracení. Naslouchejte svému Otci! Naslouchejte Tomu, který vás obdařil dechem života! Vaše nechuť reagovat a činit pokání z bezbožných a hříšných způsobů vás bude stát věčnost! Nevíte, čemu budete čelit, až vám bude vzat dech života a duše opustí tělo.

Vy, kteří jste ignorovali neustálé a nesčetné způsoby, jimiž vám zoufale předkládám pravdu. Vy, kteří stále a opakovaně volíte touhy těla nad pokrmem, který nabízím vašemu duchu. Vy, kteří jednáte a žijete, jako byste mohli sloužit Bohu i mamonu bez problémů. Oči vaší duše se pasou na vraždě, hněvu, vzteku, strachu a smrti; smilstvo, modlářství a chtíč všeho druhu naplňují vaše oči, mysl a uši každý den. Dokonce ani neznáte význam slova kompromis. Bavíte se a kocháte krví a smrtí. Proto vás vydám vašim touhám. Nespasím vás, kteří nechcete být spaseni.

Dáváte svou věrnost a jste ve smlouvě s jiným skrze vědomý hřích, a umožňujete mu tak přetrvat. Uvědomujete si, co děláte? Být věrný jakémukoli jinému bohu, než Mně je jistá smrt. Věčná smrt. Neochráním vás, ani nezprostím hodiny zkoušek, která bezprostředně přijde na zem, když se živíte z jeho stolu, stolu nepřítele.

Já jsem svatý a spravedlivý a vy jste bez přímluvce, Mého Syna Yahushuy, aby prosil za vaše zájmy, nebo se za vás přimluvil. Soud je tu a budete stát sami, nazí ve svém hříchu, špinaví a odpudiví v přítomnosti Velkého JÁ JSEM, už odsouzeni svými slovy, skutky a činy, a odmítáním žít životem svatosti a poslušnosti. Vaše čarodějnictví vás pak nezachrání. Jaképak čáry, ptáte se ve své marnivosti a pýše? Jsou to odporné a špinavé věci, které naplňují váš život. Stolujete s ďábly. Vzýváte temnotu každým hnutím a temnota vám bude věčným příbytkem, pokud nebudete činit pokání. Dovolili jste nepříteli vstoupit do všech aspektů svého života a už ve vás našel bydliště.

Stvořil jsem Můj lid a vdechl mu Svůj dech, aby Mne oslavoval a byl Mým obrazem. Vaše smlouvy se satanem a svolení, které jste mu dali, vás promění z těch, jež jsem si přál použít pro Mou slávu – nádoby cti, v ty, které satan použije, aby vás zničil. Slyšíte, co říkám? Jelikož on nedokáže tvořit a potřebuje armádu, kterou by obydlel a vedl s ní válku proti Mým spravedlivým, budete použiti jako jeho nástroj, místo toho, abyste byli Mým nástrojem.

Ve chvíli, kdy budou on a jeho démoni vyhozeni z Mého Království a vrženi na zem, budou zoufalí, kam se podít. Ti, co nechodí se Mnou, budou těmi, které zcela obsadí. Proč myslíte, že Má varování volala tak naléhavě? Neboť vám teď bezprostředně uplyne čas a satan pak bude mít svou armádu, a na této planetě se rozpoutá doslova celé peklo. Tento svět ještě nikdy nic takového neviděl – nepředstavitelnou armádu čistého zla, temnoty a smrti, bezpočet těch, kteří stíhají a loví ty, které by pohltili.

Proč bych jinak varoval a varoval, kdybych nechtěl, aby vůbec kdo zahynul? Protože však okamžik naplnění Mých slov je tu, a vy nechcete být těmi zcela pokrytými krví oběti Mého Syna, potom už bude pozdě a váš osud bude zpečetěn.

Zní vám tato slova drsně? Nebo se jim smějete stejně, jako v minulosti? Myslíte si, že jsou napsána šíleným pisálkem, který zcela ztratil smysl pro racionalitu?

Máte tu odvahu zůstat ve své bezbožnosti a zjistit, zda tato slova skutečně mluví pravdu? Zesměšňování posla těchto slov je zesměšňováním Mne.

Možná je to naposledy, kdy slyšíte tato slova.

KOMU BUDETE SLOUŽIT DNES ???


YAHUAH
Z angličtiny do češtiny přeložil bratr Miroslav.
zpět