664. Poselství Ježíše ze dne 2. ledna 2019.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


2019 – NESLYŠÍTE BOUŘI MÉHO PŘÍCHODU?


Dcero, to jsem Já, Král, váš vrchní Velitel. Všechno stvořené jsem stvořil Já a Země je mou podnoží. Jsem Jediný zmrtvýchvstalý a Jediný hoden otevřít svitky. Neslyšíte bouři mého příchodu? Přišel konec, den temnoty a velké bouře, soužení a ohně.

Ale ve všem, co je psáno, že se má stát, jsem pro sebe rezervoval zbytek. Prošel nejpřísnějším výcvikem a naučil se všechno opustit a poslouchat Mě. Cesta to pro něj byla náročná, plná zkoušek a pronásledování, ale moje armáda zůstává pevná a věrná, navzdory stálým výzvám a vytrvalé opozici nepřítele.

Tato armáda je drasticky odlišná od všech ostatních, protože ona (Nevěsta) byla vybírána jednotlivě z těch, které tento svět považuje za nejmenší z lidí. Jsou to ti, které jsem skrýval až do hodiny představení mých synů a dcer. Honili se za mým srdcem, bez ohledu na to, co je to stálo. Pro mnohé byla ta cena v jejich životě vším. Ale utrpení tohoto času je nesrovnatelné se slávou, která se na nich projeví. Věděli, že tento život je jen pára a snaží se naplnit svůj úkol, kterým je přivést Mi více duší.

Můj příkaz zazní celým světem, kdokoli jste, kdekoli na cestě se Mnou, PŘIPRAVTE SE! Vstoupili jste do doby velkých změn. Vše, co jste znali, se změní. Nic nezůstane stejné. Bude se zdát, že nepřítel vítězí, ale nebude to pravda. Jak se bude blížit můj návrat, všechno stvoření bude sténat a vše stvořené bude zuřivě reagovat na zvýšenou přítomnost mého Ducha.

Ještě mnoho věcí je potřebné pochopit, ale vězte, že hodina velmi, velmi pokročila, a abych mnoho lidí, kteří chodí ve tmě, přiměl něco dělat, musím jednat. Nastal čas.

Modlete se o velkou víru, protože ti, co to nebudou dělat, ztratí srdce a budou obětí velkého podvodu, který přijde. Máte mé Slovo, že budu s vámi. Věřte, důvěřujte a poslouchejte!

Mnozí, kteří čtou tato slova, tento rok nepřežijí. Mnozí náhle zemřou a volba Mne už musí být učiněna. Mnozí budou přemístěni a mnozí mnoho ztratí. Slyšíte, co vám říkám? Jste poslední generace, která uvidí můj návrat. Byli jste vybráni být tu v ten čas. Je na vás, co s tímto poznáním uděláte. Přiběhnete-li ke Mně, provedu vás nejtemnější částí bouře. Pokud to neuděláte, velmi rychle poznáte výsledek té volby.

Jakmile si vezmu své prvotiny, ti, co zůstanou, vytrpí největší zkoušky všech dob. Ale i napotom jsem učinil cestu pustinou a budu střežit své stádo. Budou Mě nazývat svým Bohem a Já je mým lidem. A to bude moje oslavená armáda konce času, spojená v Jedno se svým Velitelem, která Mi pomůže přinést konečnou sklizeň.

Pamatujte, co jsem vás vždy učil. Všechno, o čem mluvím, se nachází v mém Slově. Já sám naučím Pravdu ty, kteří ji opravdu hledají. Mnoho hlasů se hlučně dožaduje vaší pozornosti, ale bohužel, většina není plně Má. Vyjděte z Babylonu, vy, kteří stále chodíte ulicemi zrady a oslavy vlažnosti a apatie. Vyjděte z lidských náboženství a tradic a učte se hlasu svého Pastýře.

Velmi málo vzácných vteřin zbývá do vyznačení jednoznačné linie mezi mými vyvolenými – mým zbytkem, a zbývajícím tělem, které se nazývá mou církví.

Slyšíte teď hřmění?

UŽ TO NENÍ DALEKO…


YAHUSHUA
Z angličtiny do češtiny přeložil bratr Miroslav.
zpět