372. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2018.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


VŠICHNI HRÁČI JSOU NA SVÝCH MÍSTECH


Já jsem On, Pán celého stvoření, Ten, kdo nesl vaše hříchy a byl ukřižován na kříž, jehož krev vykoupila vaši svobodu. Já jsem Spasitel a Věčný Bůh, váš Hayah (JSEM, KTERÝ JSEM), jediný, který je hoden otevřít svitky a od počátku odhalovat konec.

Mluvím ze srdce, když říkám, že chci, aby nikdo nebyl ztracen, ale rmoutím se nad tím, kolik jich je každý den ztraceno kvůli falešným představám, když podlehnou velké temnotě, která je již zde. Uvěří, že lži jsou pravda, protože jak jsem řekl - nic není takové, jak to vypadá.

Proklestil jsem cestu skrze tuto temnotu, ale cesta zůstává stále úzká. Ti, kdo tvrdí, že Mě znají, ale jejichž srdce jsou daleko ode Mne, uvidí nejzatvrzelejší hříšníky padnout přede Mnou na kolena, před tím, než ode Mne uslyší slova: "Pryč ode Mne, nikdy jsem vás neznal!"

Neboť to, co vstupuje do srdce člověka, se stává jeho potravou. To, co vstupuje, živí a podporuje život a naplňuje srdce, anebo je otravuje a zatvrzuje zevnitř. To, čím se člověk živí, je buď pravdou, nebo lží, je životem, nebo smrtí, věčnou jednotou se Mnou, nebo věčným oddělením. To, co vstupuje do srdce, přináší buď plody ducha, nebo plody těla.

Řeknu vám velkou pravdu, abyste nebyli oklamáni. To, čím se živíte a naplňujete srdce, musí být tím, co jsem před vás položil – život, snažící se o svatost, poctivost a čistotu skrze pokání a hledání mých cest, dovolující Mi psát mé Zákony na vaše srdce a dávající Mi svolení vás proměnit z porušitelného na neporušitelné.

Jak se události odvíjejí, a chaos se pro většinu stává děsivou realitou, zlověstné plány nepřítele, které byly už dlouho připravovány proti mému lidu, budou nyní prezentovány jako pravda a jistota, obživa a podstata. A ti, kdo nemají uši k slyšení toho, co můj Duch už dlouho říkal, budou zcela uneseni do iluze.

Mé děti, tak tomu nesmí být. Připravil jsem cestu a nechal jsem se poznat skrze mé Slovo, a Já jsem věrný. Potřebujete Mne jen volat a Já odpovím.

Jediným způsobem, jak nebýt oklamán tímto bestiálním systémem antikrista, je naplnit vaše srdce a ducha tím, co je pravdivé, co odhaluje Mne, který jsem v mém Slovu. Vše ostatní je marnost, zbytečnost a pomíjivost a Já se chystám to vše odstranit. Nic nemůže trvat mimo Mne.

To je pro vás lakmusový test pro rozlišení pravdy od velkého podvodu, který bude brzy na této planetě zaveden. Ve všem, zejména nyní, a dokud se pro vás nevrátím, se musíte živit a čerpat potravu z toho, co bude vyživovat vaše srdce a vašeho ducha pro věčnost. Musíte zaostřit svůj zrak na to, co je nahoře, a ne, co je dole. Musíte utéct před uctíváním model tohoto světa, toho, co je hmotné a všeho, co dráždí smysly. V tomto čase nemůže být nic důležitějšího.

Vaše mysl je ovládána, bez citu k mé Pravdě, manipulována a živena špínou, aby odvedla vaši pozornost od skutečnosti, že přijdu rychle. Já jsem dveře, a většina není připravena! Jed, který tak mnoho z vás tolerovalo ve svých každodenních životech, byl pomalý, bezbolestný a toxický prostředek k zničení vašich duší.

Probuďte se, moji lidé. Probuďte se a vězte, že vaše spása je nyní blíže, než byla dříve, a že v okamžiku bude pro vás příliš pozdě, abyste si vybrali!

Všichni hráči jsou nyní na svém místě, a ti, kdo mají uši k slyšení, vědí, o čem mluvím. Ta šelma a její falešný prorok jsou před vašima vlastníma očima, nyní se Písmo naplňuje doslova skoro každý den. Nemůžete vidět tato znamení všude kolem vás?

Musíte Pravdu chtít, abyste ji obdrželi. Je to vaše volba. Vy jste zodpovědní.

Já trestám ty, které miluji, a tak prosím mé drahé děti, slyšte hlas Eliáše skrze mé proroky, jasně znějící po celém světě – připravte cestu Pánu! Mějte se na pozoru před těmi, kdo říkají, že mluví pro Mne, kdo neustále mluví o blahobytu, obrodě, o obnově, zejména pro Spojené státy, neboť Já vám říkám, že vlk byl pozván do domu mých ovcí, a převlékl se dobře. Dávejte pozor na můj hlas a POSLOUCHEJTE MĚ za každou cenu.

Když ve svém duchu poznáte, že jsem vám řekl, abyste něco udělali, pak to udělejte! Bez odkladu! Neboť zloděj přichází v noci, aby kradl, zabíjel a ničil a běda těm, kdo bude nalezen spící, až se pro vás vrátím. Pro ty to bude hořký konec.

Co uslyšíte, "Pryč ode Mne, nikdy jsem tě neznal"?, nebo "Vedl sis dobře, dobrý a věrný služebníku, vstup do radosti Pána"?

Jen vy máte odpověď na tuto otázku.

YAHUSHUA


Iz 46, 10: Od počátku oznamuji, co se v budoucnosti stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.

2Petr 3, 8-10
8: Ještě jednu věc však přitom, milovaní, nesmíte přehlédnout: že u Pána jeden den je jako tisíc roků, a tisíc roků jako jeden den.
9: Ne že by Pán byl zdlouhavý ve vyplňování toho, co slíbil, jak jistí lidé ho obviňují ze zdlouhavosti, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo přišel do zkázy; spíše naopak: chce, aby se všichni dali na pokání.
10: 10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.

1Kor 8, 2: Jestli si někdo na svém poznání zakládá, dosud ještě nemá poznání, jak se patří.

Iz 29, 13: Panovník praví: "Protože se ke mně tento lid přibližuje ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem…

Mt 7, 21-23
21: Ne každý, kdo mi říká: "Pane, Pane!", vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce.
22: Mnoho mi jich řekne v onen den: "Pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci?, a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy?, a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu?"
23: Ale tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"

Mt 12, 33-37
33: Buď připusťte, že strom je dobrý, a pak je i jeho ovoce dobré, anebo připusťte, že strom je špatný, a pak i jeho ovoce je špatné. Vždyť strom se pozná po ovoci.
34: Zmijí plemeno! Jak byste mohli mluvit dobře, když jste špatní? Ústa přece mluví to, čeho je srdce plné.
35: Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice věci dobré, a špatný vynáší ze špatné pokladnice věci špatné.
36: Říkám vám: "I z každého neužitečného slova, které lidi pronesou, musí v soudný den vydat účty,"
37: protože na základě svých slov budeš prohlášen za spravedlivého, a na základě svých slov budeš odsouzen."

Kol 3, 2: Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.

Řím 13, 11: A tak všechno (konejte už) proto, že víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili.

Zj 13
Tu jsem spatřil ve vidění, jak vystupuje z moře šelma. Měla deset rohů a sedm hlav, na každém rohu byla čelenka a na jejich hlavách rouhavá jména.
2: A ta šelma, kterou jsem viděl, byla podobná pardálovi; tlapy měla jako medvěd a tlamu podobnou jako lev. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velkou moc.
3: Tu jsem si všiml, že jedna z jejích hlav je smrtelně zasažená, ale ta její smrtelná rána se zase zahojila, takže celá země se s úžasem dívala po šelmě.
4: Hluboce se klaněli drakovi, že dal šelmě takovou moc, klaněli se i šelmě a říkali: "Kdo se vyrovná šelmě a kdo dokáže se s ní utkat?"
5: Její hlava také mohla zpupně mluvit a rouhat se, a směla to dělat dvaačtyřicet měsíců.
6: Otevřela tedy tlamu k výsměšným řečem proti Bohu a mluvila tak proti němu a jeho stánku, to je proti těm, kdo mají v nebi svoje obydlí.
7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemoci je. Byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem a národem.
8: A budou se jí všichni hluboce klanět, všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno v knize života zabitého Beránka.
9: Kdo má ucho, ať poslouchá!
10: Kdo je určen do vězení, půjde do vězení, kdo určen na smrt mečem, bude zabit mečem. V tom je základ vytrvalosti a důvěry křesťanů.
11: Pak jsem spatřil jinou šelmu: vystupovala ze země. Měla rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12: Ve službách té první šelmy vykonává všechnu její moc za ni, nutí zem i její obyvatele, aby se klaněli oné první šelmě, jejíž smrtelná rána se zase zahojila.
13: A dělá velké zázraky; způsobí dokonce, že před očima lidí sestoupí oheň z nebe na zem.
14: Těmi zázraky, které jí bylo dovoleno konat ve službách šelmy, svádí obyvatele země, přemlouvá je, aby postavili sochu oné šelmě, která přežila tu ránu od meče.
15: A bylo jí dovoleno onu sochu šelmy oživit, takže ta socha šelmy promluvila, a způsobit, aby byli pobiti všichni, kdo se té soše neklanějí.
16: Nutí také všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby si nechali udělat na pravou ruku nebo na čelo znamení,
17: takže nikdo nemůže nic koupit anebo prodat, kdo nemá jako znamení jméno té šelmy nebo číslo, které v součtu dává její jméno.
18: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo této šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo je 666.

Mt 3, 3: To je totiž ten, o němž je řečeno u proroka Izajáše: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky.

Mt 7, 15: Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečení za ovce, ale uvnitř jsou to draví vlci.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Mt 25, 1-13
1: S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
9: Ale prozíravé odpověděly: "Nejde to, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Dojděte si raději ke kupcům a kupte si."
10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.
11: Později přišly i ostatní dívky a volaly: "Pane, Pane, otevři nám!"
12: On však odpověděl: "Skutečně říkám vám: Neznám vás".
13: Buďte tedy bdělí, protože nevíte dne ani hodiny,
zpět