37. Poselství Boha Otce ze dne 11. července 2016.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


ZAVŘEL JSEM DVEŘE – TEĎ UŽ NENÍ CESTA ZPĚT


V časných ranních hodinách dne 11. července 2016, když jsem se modlila a snažila se usnout, jsem náhle uslyšela mimořádně silný zvuk, jako kdyby někdo prásknutím zavřel dveře. Bylo to tak hlasité, že jsem si myslela, že to někdo v domě udělal a posadila jsem se, abych viděla, co se děje. Ale dům byl tichý. Potom, co jsem se zeptala Otce, co se stalo, řekl mi, že v duchovní sféře zavřel dveře, energicky, s velkou silou, už natrvalo. Bylo to tak silné, že to se mnou cuklo a přirozeně jsem z toho byla rozrušená. Řekla jsem Otci, že přes velmi časnou hodinu zůstanu vzhůru, dokud mi nedá další odhalení. Toto je, co mi řekl:


Teď už není cesta zpět. Jak jsem ti řekl, konec je tu od počátku, stejně jako počátek tu byl na konci. Znát mé cesty v minulosti znamená vědět, kde jste nyní, protože Já se neměním. Jsem stejný včera, dnes i zítra. Právě tak, jak jsem prokazoval milosrdenství a snášel vše, pokud jde o hřích a nespravedlnost v mém Slovu v dávných dnech, učinil jsem totéž vůči zlu a zkaženému pokolení, které zde prodlévá teď. Stejně jako jsem měl stanovený čas pro soud nad neposlušností tehdy, mám stanovený čas pro [vaši] odměnu i nyní. Říkám vám, že nyní se nacházíte v tomto čase. Soud právě započal a bude vyléván s větší a větší intenzitou, jak události budou exponenciálně narůstat.

Co bylo, už nebude. Vše, na čem jste byli v tomto světě závislí, vám bude vzato. Dny pohodlí a planého života jsou pryč. Zavřel jsem tyto dveře. Jedinou útěchu máte najít ve Mně. Já jsem Zdroj všeho, co potřebujete, a jen to, že budete ve společenství a vztahu se Mnou, vás ochrání před vším, co je před vámi. Dovoluji extrémní a monumentální změnu, aby obyvatelé každé země věděli, že VELKÝ, KTERÝ JSEM, žije.

Už se nebudu držet zpátky, protože ve Stvoření se vše ozývá, že není v harmonii se svým Stvořitelem. Nic nebude znovu stejné. Moji lidé, nedívejte se zpět. Neoplakávejte, co je minulostí a to, co musím učinit. Modlete se neustále, každý den, za ty, kteří Mě neznají. Nebojte se zítřků, protože já vás nikdy neopustím a nevzdám se vás. Důvěřujte Mi, svému Otci. Dělám něco nového a chci, abyste svou důvěru vložili ve Mne a v můj plán. Jste vybráni, abyste se podíleli na největším čase, který kdy bude, jste pokolení, jež uvidí můj návrat.

V každém okamžiku se soustřeďte jen na Mne a na mou vůli. Zůstaňte ostražití a rozvážní, vždy naslouchejte mé radě a mým pokynům. Buďte odvážní a vykročte vpřed každé výzvě s velkou důvěrou. Neunavujte mé svaté, neboť se rychle blížíte do cíle. Končete přesvědčivě a slyšte má slova k vám: "Dobře, dobrý a věrný služebníku!"

Dám vám sílu, kterou potřebujete. Tolik slávy očekává všechny, kdo mají uši k slyšení a poslechnou tato slova.

Dívejte se... Čekejte... Naslouchejte... Modlete se...

Buďte klidní a vězte, že Já jsem Bůh a vzhlížejte ke Mně... neboť zcela jistě váš Král přichází!

YAHUSHUAIz 46, 10: Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.

Žid 13, 8: Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky.

Abk 2, 3: Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

1 Thes 5, 17: Bez přestání se modlete.

Mt 24, 34: Skutečně říkám vám: Nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.

Mt 25, 21: Jeho pán mu na to řekl: Dobře, služebníku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi k radostné hostině svého pána.
Převzato z http://iamcallingyounow.blogspot.cz
zpět