311. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2017.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


UDĚLEJTE TO PRO MNE


Moji lidé, přibližte se ke Mně, protože chci s vámi sdílet více moudrosti.

Můj Otec dovolil, aby mé srdce bylo probodeno, a to kvůli lásce. Má krev se volně řinula, aby všichni měli volbu vybrat si Mě jako svého Mesiáše a Krále a věčně žít se svým Stvořitelem.

Byla to láska, která mě držela na mém kříži a byla to ta největší bolest a muka v mém čase, která tady naplnila mé určení. Je zásadně důležité, abyste pochopili, co říkám.

Nyní zakoušíte mnohá trápení, protože soudy jsou zde; pro některé se udály ve vaší těsné blízkosti, pro jiné to byla osobní utrpení. Jak jsem řekl v mém Slovu a těmito poselstvími v minulosti, temnota se stává každým dnem intenzivnější, jak odnímám mou ochranu světu, jenž Mě nepřijímá a neuznává Mne jako suverénního vládce nad celým stvořením.

Vidím vaše zlomená srdce, slyším váš křik a prosby. Cítím zármutek s vámi kvůli tragediím a beznaději, které prožíváte. Nic neprojde nepovšimnuto, protože Mi záleží na každém z vás.

Když se zdá, že je nejtemněji, když se zdá, že zlo vítězí, když rány jsou příliš těžké, než abyste je mohli nést, když jste náhle zbaveni všeho, co vám poskytovalo pohodlí, žádám vás, abyste Mi dali své srdce. Dejte Mi to všechno. Odevzdejte všechno Mně. Neponechejte si nic.

Když udeří neštěstí, když ztratíte své domovy, váš příjem, své přátele, a ano, své rodiny – i přesto Mě chvalte. Když nevinný je zastřelen a nesmyslné zločiny proti lidstvu pokračují, nezapomeňte, že mám vše pod kontrolou. Když se vše zdá být ztraceno a bezbožný šeptá do tvého ucha, že jsi opuštěn, volej Mě, protože Já jsem zde a nikdy tě neopustím.

Abyste rozuměli, na této zemi je konáno mnohem větší dílo, než jsou mé děti schopny pochopit. Zkouším srdce člověka, dávám a zase beru, zasévám a zbavuji, neboť v tom všem jsou měřena vaše srdce. Stupeň lásky, mé nepodmíněné lásky, kterou projevujete jeden druhému uprostřed všeho, co dovolím, je tím, co hledám.

Odpustíte těm, kdo učinili nejhroznější a nejhnusnější věci vám nebo vašim milovaným, jako Já jsem odpustil všem, když jsem byl na kříži, dokonce i těm, kdo byli přímo zodpovědní za mou fyzickou smrt? Nebo se budete zaobírat soudem, proklínat a obviňovat vaše nepřátele? Můj příklad na Kalvárii, stejně jako mé Slovo vám ukázalo cestu, jak odpovědět, abych byl ve všem oslaven.

Jen Já jsem soudce a jen Já jsem Stvořitel všeho. Znám plány pro každou duši, kterou jsem stvořil, a tyto plány vám nemají působit škodu. Věříte v má slova Pravdy? Mám úmysl pro život každého jednotlivce a naplnil jsem jej smyslem od stvoření až k jeho konci. To znamená, že nic není v nepořádku. A když vezmu duši z této země domů, tato duše zde naplnila své určení. To může být pro mnohé z vás těžko přijatelné, ale mé cesty nejsou cestami člověka, jsou vyšší…

Avšak znáte-li můj příběh a uvědomujete si, jak největší čin a výsledný dar mé oběti na kříži poskytl hříšnému člověku cestu ke vstupu do mého království, pak Já vás žádám, abyste přijali mou Pravdu, kterou jsem zde vyslovil: Vaším plným odevzdáním ve všem, mohu vykonat i největší dílo ve vás, mých nádobách, mé posvěcení skrze očistu, která vás nejen přivede hlouběji do mého důvěrného přátelství se Mnou, ale oslaví i Toho, kdo dal své všechno za vás.

Právě tak, jako mé utrpení nebylo marné, to vaše také nesmí být marné, budete-li Mi prostě důvěřovat, abych nyní vykonal mé největší dílo ve vás a skrze vás, v této poslední hodině člověka.

Kolektivně vaše spojené odevzdání v ponížení přinese nejslavnější projev mého království, jaký kdy země viděla.

Znám vaši únavu ze zla a jeho temnoty. Přesto Mi důvěřujte. Vím, že jste velice unavení a vyčerpaní až do krajnosti, ale nikdy vám nenaložím víc, než můžete unést. Já vím, že bolest může být oslepující, stejně jako ochromující, ale nedávejte nepříteli opěrný bod, protože jsem již zaplatil cenu a vítězství je jisté.

Vidím mnoho z vás, kdo milovali a dávali, odevzdali se a zřekli se všeho na tomto světě, a cítí se osamělí a zrazení, odmítnutí a zavržení. Vy, moji milovaní, jste mé drahokamy. Jste hýčkaní v mém srdci. Jste těmi, k nimž mluvím v tento den. Jste těmi, pro které přicházím. Jste těmi, kdo obdrží plnou míru vylití mého Ducha, až vás prostoupím a připravím, abyste Mi pomáhali přivést ztracené domů.

Vy, moji vyvolení a povolaní, byli jste určeni pro tuto generaci mého Návratu k osvobození zajatců. Spoléhám na vás, že zde upevníte mé království a sjednotíte umírající svět věčnou a bezpodmínečnou láskou svého Stvořitele.

Jste vzácní v mých očích a Já jdu touto cestou s vámi. Až se bude zdát, že všechna naděje je ztracena, přijďte k Tomu, kdo je uzdravující balzám na všechny vaše rány. Přinesu vám útěchu a pokoj, jenž přesahuje hranice této sféry. Ponořte se hluboko, hluboce milujte, neboť JÁ JSEM odpověď na všechno.

Pojďte, ať spolu dokončíme dílo, které začal můj Otec.

YAHUSHUA


Řím 5, 8-11
8: Ale Bůh dokazuje lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníci.
9: Tím spíš nás tedy skrze něho uchrání před svou trestající spravedlností teď, když jsme ospravedlněni jeho krví.
10: Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme byli s ním ještě znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho životem.
11: Ba ještě více! Smíme se chlubit Bohem, a to skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.

1Kor 15, 58: Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a stále se hodně čiňte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.

Ž 56, 9: O mém vyhnanství si vedeš záznam; ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš?

Ž 116, 1-19
1: Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,
2: sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.
3: Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.
4: Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!
5: Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.
6: Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.
7: Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.
8: Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
9: Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.
10: Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený.
11: Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář.
12: Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?
13: Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.
14: Svoje slibu Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.
15: Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.
16: Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta.
17: Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno.
18: Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem,
19: v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Heleluja.

Ž 46, 1: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Žid 13, 5-6
5: V jednání ať vás neovládá lakota; spokojte se s tím, co máte. Vždyť Bůh sám slíbil: Nikdy tě neopustím, nikdy tě nenechám bez pomoci!
6: Proto můžeme s důvěrou říkat: Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?

Jb 1, 21: A pravil: Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.

Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.

Mt 6, 14: Odpustíte-li totiž lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec;

Jr 29, 11-13
11: Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu; chci vám dát naději do budoucnosti.
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Iz 55, 8-9:
8: Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

1Jan 3, 3: Každý, kdo skládá na něj tuto naději, uchová se čistý, jako on je čistý.

1Kor 10, 13: Ty zkoušky, které na vás přišly, jsou úměrné lidským silám. A Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete. Když dopustí zkoušku, dá také prostředky jak z ní vyjít, a sílu, jak ji snášet.

Mal 3, 17: Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.

Iz 61, 1: Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdce, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.

Fil 1, 6: Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto vynikající dílo začal, přivede je také k dobrému konci ke dni Krista Ježíše.
zpět