296. Poselství Boha Otce ze dne 21. října 2017.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


JE PRO VÁS PEKLO ALTERNATIVOU?


Pokračuj v tom, že je budeš varovat, dcero. Moji lidé, jste ničeni nedostatkem poznání. Nejste unaveni tímto životem a všemi jeho prázdnými sliby? Jak dlouho budu muset trpět, že se neodvracíte od svých hříchů a nehledáte Mě?

Zastavte se na chvíli a poslouchejte Mě! Jak už jsem vás varoval, tuto zemi čeká událost velkého rozsahu, a přesto pokračujete v pomalém utlumováni do vašeho pohodlně znecitlivělého stavu mysli, a každý den vstřebáváte více a více jedu. Jste neteční k mým naléhavým varováním, abyste opustili své zkažené způsoby, a brzy upadnete do kómatu. Vaši smrt přivodí zadušení mou Pravdou. Nebudete dokonce ani vědět, co se stalo, a pak… náhle, ve chvilce, dopadne oheň spravedlnosti a vaše příležitost ke změně vašeho životního stylu se v okamžiku vypaří.

Vaše pýcha bude vaší zkázou, protože jste postavili mnoho bohů přede Mne. Věnujete svůj čas a úsilí do světských věcí a vše z toho je marnivost. Vyvyšování sebe samých nahradilo svatost, poctivost a čistotu. Nebyli jste nikdy stvořeni k tomu, abyste zde měli zkušenost postavit se přede Mne jako první. Byli jste stvořeni k mému obrazu, abyste odráželi a předváděli Mne, ale vše, co vidím, je obžerství a chamtivost, zvrácenost a smilnění, závislost, uctívání model a samolibost.

Říkám vám: PŘESTAŇTE!! Opusťte svou špínu a své odporné způsoby. Přestaňte se vymlouvat. Přestaňte svalovat vinu na každého a na cokoli jiného a podívejte se na sebe. Podívejte se na své černé a chladné srdce a přijměte zodpovědnost za volby, které jste učinili, jednou provždy! Přestaňte si hrát s věčností. Přestaňte jednat, jako by bylo více času. Přestaňte se léčit jedem, jenž pro vaše oči a tělo vypadá a chutná sladce, ale vede jen k jisté duchovní smrti. Přestaňte si odškrtávat účast ve svých církvích a společenstvích, jen abyste šli hned zpátky do svých nečistých životních způsobů. Netvrďte planými řečmi, že Mě znáte, a pak se vracíte ke své temné magii a čarodějnictví. V mém království se pro vás nenajde žádné místo, pro vás, kdo činí takové věci, protože jsou ohavné v mých očích.

Můj dar lásky vám, můj Syn Yahushua, připravil pro vás cestu, abyste v tomto životě našli Pravdu. Avšak vaše arogance oslepila oči vašemu duchu a spíše, než abyste přijali můj nejvyšší dar a jeho obětování, aby vám dal život, zůstáváte tvrdohlaví a vzpurní… a říkám vám, vy zahynete ve svých hříších.

Zeptám se vás nyní: Co když dnes zemřete? Mnoho, mnoho jich zemře v ten den. Jaký bude váš konec? Pravda? Nebo jistá věčná smrt?

Vy, kteří se Mě bojíte, můj Zbytek, se nemáte čeho bát. Nezoufejte si a neděste se, neboť Já jdu před vámi a držím vás blízko mého srdce. Přivedete ztracené ke Mně láskou, mocí a autoritou, projevenou skrze vás.

POŠLU PRO VÁS MÉHO SYNA

ON PŘIJDE

YAHUAH


Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe;
nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha, i já zapomenu na tvé syny.

Mt 17, 17: Ježíš na to řekl: "Pokolení nevěřící a zvrácené! Jak dlouho mám být ještě s vámi? Jak dlouho mám vás ještě snášet? Přiveďte mi ho sem."

Př 16, 18: Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

Iz 45, 5-6
5: Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal,
6: aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.

Sk 3, 19: Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy mohly být zahlazeny.

Gal 5, 16-25
16: Chci říci toto: Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla.
17: Tělo totiž touží po něčem jiném než duch, a duch zase po něčem jiném než tělo. Jsou to věci, které si navzájem odporují, takže nikdy neděláte, co byste chtěli.
18: Jestliže se však necháváte vést stránkou duchovní, nejste už pod Zákonem.
19: K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Jsou to: necudnost, nečistota, chlípnost,
20: modloslužebnictví, čarodějství, nenávisti, sváry, žárlení, hněvy, ctižádosti, nesvornosti, stranictví,
21: závisti, vraždy, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem to vám už dříve a říkám to ještě jednou: lidé, co takovéhle věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.
22: Ale ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost,
23: tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon.
24: Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali své tělo i s jeho vášněmi a žádostmi.
25: protože Duch je náš život, ať nás Duch vede také k jednání.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
zpět