283. Poselství Ježíše ze dne 8. října 2017.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).


KDE JE BŮH?


Řekni jim, dcero, že jsem tady a slyším vše a vidím vše.

Toto období, které začalo, je jako žádné jiné před ním. Vložil jsem vás, mé stvořené bytosti, do konečného a omezeného času a prostoru, abyste uskutečnily můj plán. Nyní je však jisté a jasné, že jste dospěly ke konci cest lidí.

Dovolil jsem člověku, aby získal znalosti a pochopení a pokročil na cestách, které nikdy nebyly částí mého původního projektu. Ačkoli jsem nabídl lidstvu mnohem víc, moudrost a odhalení, neomezená a věčná, která jsou ve Mně, člověk si zvolil věci tohoto světa, které vedou jen k duchovní smrti.

V hledání, jak dosáhnout nadřazenosti a moci, lidstvo odešlo od pravého Zdroje všeho, co mohlo být dosaženo důvěrným vztahem se Mnou, jeho Stvořitelem.

Proto pro Mne nadešel čas, abych zcela uvolnil mou ochranu před chaosem a temnotou, která existuje mimo Mne. Světlo a tma nikdy nezaujímají stejný prostor a nyní nastává velké oddělení. Jak přitahuji ty, kdo jdou se Mnou, blíže k mému srdci, také uvolňuji ty, kdo touží po temnotě víc než po světlu, po lžích víc než po pravdě, po duchovní smrti víc než po věčném životu.

Nevyptávejte se na pohnutky jediného a jedině pravého Stvořitele. Mé cesty nejsou vašimi cestami. Spravedlivý bude trpět s nespravedlivým, ale můj plán spásy pro mnohé je dokonalý. Váš pláč je slyšet v mém království, a posílám vám pomoc z mé svatyně.

Až mé soudy dopadnou a svět se bude nořit do temných časů, mnozí budou ke Mně volat o pomoc, mnozí, kteří Mě dříve neshledávali potřebným ve svém životě. Mnozí také budou ke Mně křičet v hněvu a beznaději, protože se nedověděli o dokonalé podstatě Velkého, Kterým Jsem. Naléhám na všechna má stvoření, aby poznala každý můj aspekt. Mluvil jsem o tom v minulosti.

Já jsem světlo, ale stvořil jsem také temnotu. Chci, aby Mě všichni milovali a sloužili Mi, ale nikoho nenutím. Já dávám, ale také beru. Způsobuji déšť, ale také jej zadržím. Jsem s pokornými a zkroušenými srdcem, radostnými a poslušnými, a také sedím s vámi v popelu a pláču, když vy pláčete. Trpěl jsem, když jsem byl na této zemi a dovolím utrpení pro vaši větší víru a větší zralost ve Mně. To je ale vždy volbou.

Můžete křičet "Kde je Bůh?", uprostřed svých tragedií, nebo Mi můžete nabídnout bolest a své starosti a prosit Mě, abych je použil pro větší dobro všech. Můj plán pro lidstvo nepochopíte úplně, dokud nebude zcela odhalen, a tak vás prosím, abyste Mi důvěřovali…, bez ohledu na to, čemu se v přirozeném řádu podobá. Opusťte své způsoby uvažování a zaostřete svůj zrak na věci před vámi. Žádné utrpení tady nemůžete srovnávat se slávou, která bude odhalena.

Já jsem ve všem – jsem to Já, kdo dovolí soudy – jsem samotné tkanivo všeho, co existuje, protože zde není nikdo jiný než Já.

Já sám jsem přišel v těle, božské se projevilo zde, aby učinilo velké dílo v sobě a skrze vás. Vzhledem k tomu, že nikdo, jen Já jsem vstal z mrtvých, budete Mi prostě důvěřovat v této poslední hodině?

YAHUSHUA


Př 14, 12: Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.

Řím 6, 23: Neboť mzda, kterou platí hřích, je smrt, Boží dar je však věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána.

Př 8, 36: Kdo hřeší proti mně, činí násilí své duši; všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.

2Thes 1, 7-9
7: ... a vám souženým spolu s námi ulehčením, až se Pán Ježíš znova ukáže a přijde z nebe se svými mocnými anděly
8: v planoucím ohni, aby potrestal ty, kdo o Bohu nechtějí nic vědět, i ty, kdo neuposlechli, když se kázalo evangelium našeho Pána Ježíše.
9: Těm se dostane za trest věčné záhuby; budou vzdáleni od tváře Páně a nebudou účastni slávy, kterou ve své moci udělí,

Jan 8, 51: Ano, skutečně říkám vám "Kdo zachovává mé slovo, nikdy nezemře."

2Kor 6, 14: Nespřahejte se už s nevěřícími – jste přece něco jiného! Vždyť co má dělat spravedlnost s nepravostí? Co má společného světlo s tmou?

Iz 55, 8-9
8: Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
9: Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

1Petr 3, 18: Vždyť i Kristus jednou vytrpěl smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl sice usmrcen po tělesné stránce, ale po stránce ducha se mu dostalo nového života.

Mt 5, 45: Tak budete děti svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.

Ž 20, 3: Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Siónu!

Iz 45, 7: Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.

Job 1, 21: A pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno."

Am 4, 7: Já jsem vám také odepřel hojnost dešťů tři měsíce přede žněmi, jedno město jsem svlažoval a druhé jsem nesvlažil, jeden díl země byl zavlažován, zatímco díl, na který nepršelo, zprahl.

Dt 11, 17: To by Hospodin vzplanul proti vám hněvem a zavřel by nebesa, takže by nebylo deště, z půdy by se nic neurodilo a vy byste v té dobré zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vyhynuli.

Ž 34, 18: Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

1S 2, 8: Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.

Iz 61, 3: Pozvednout truchlící na Siónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodina" k jeho oslavě.
Řím 8, 18: Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás v budoucnosti zjeví.

Ex 3,14: Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."
zpět