22. Poselství Ježíše ze dne 10. května 2016.

Nástroj: Julie Whedbee (USA).KAMKOLI SE PODÍVÁTE, VIDÍTE ZNAMENÍ MÉHO PŘÍCHODU. UŽ JSTE SE PŘIPRAVILI??


Jsem Spasitel světa, váš příbuzný, Vykupitel, Bůh, který se stal tělem. Jsem projevem věčného, neomezeného Jednoho v tomto pozemském království.

Existují vrstvy na vrstvách zjevení v mém království. Více vám bude ještě odhaleno, budete-li se modlit, abyste lépe poznali mé srdce. Až se ve svém chápání více přiblížíte všemu, čím jsem, budete vědět, že abyste Mě důvěrně poznali, musíte poznat utrpení mého srdce.

Přišel jsem, aby lidé mohli uvěřit, aby mohli mít hmatatelný příklad Ducha, jenž se stal tělem. Přišel jsem, abych vám ukázal, jak přivést duši a ducha do harmonie na této straně závoje, i když žijete v padlém světě.

Jakým neuvěřitelným darem tomuto světu je, že váš Stvořitel přišel osobně a učil na příkladech život království a jeho principy. A jakou výsadou a velkou ctí je být mými vyvolenými, vámi, kteří jste dědici mého trůnu, být na tomto místě učeni, jak chodit a žít v Nebeském království.

Mým životem jste viděli a mým Slovem jste se naučili, že být jedním z mých vyvolených ve spojení svých srdcí se Mnou, budete velmi trpět. Nenáviděli Mě před tím, než nenávidí vás. Cesta je úzká, a tak málo jich ji nalézá.

Bude vás stále překvapovat, že zde budete vždy zakoušet zármutek a utrpení? Nemělo by, protože jak jinak bych vás mohl naučit, jak zemřít a vzkřísit se znovu jako Já?

Ti z vás, kteří touží být nazýváni mými následovníky, musí zakusit vše, co jsem přetrpěl Já v tomto životě. Šel jsem příkladem, ale pak i vy musíte jít v mých šlépějích. Přijměte svůj kříž a následujte Mne. Jak jinak byste se mohli naučit pokoře, služebnosti, milosrdenství, odpuštění a bezpodmínečné lásce, kdyby zde k tomu nebyly příležitosti, abyste to učinili na základě zkušenosti a praxe?

Klíčem ke všemu, čemu budete čelit ve zkouškách a strastech tohoto života, je naučit se moji reakci. Učte se do hloubky z mého Slova, jaká byla má odpověď na každou situaci. Naučte se, kdy mluvit a kdy zůstat zticha. Naučte se kdy jednat a kdy setrvat v klidu. Vždy poslouchejte můj tichý hlásek, aby vás vedl a radil vám, jak byste měli postupovat.

Budete-li následovat mou moudrost a učení mých cest, pak zvládnete křižovaný život. Vydejte se na tuto cestu se Mnou, protože vás povedu od slávy k slávě. Dovolte zemřít svému "já", a pak povstat se Mnou znovu. Pamatujete si, o čem jsem naposledy mluvil? Pojďte se Mnou z mého utrpení do mého nanebevstoupení. Nemůžete mít jedno bez druhého.

Bude to ve vaší nejhlubší bolesti, kdy přijdu a naplním vás v hojnosti svou řekou živé vody, vykoupám vás v mé lásce a v mé útěše. Na tomto místě odevzdání a zlomu jsem vám slíbil, že zde najdete skutečný pokoj.

Přeji si, abyste postupovali rychle v procesu zrání, drželi se mých slibů a modlili se neustále za větší míru víry. Neboť v pravdě vám říkám, že Ženich přichází pro svou nevěstu.

Opustit vše, abyste Mě následovali, znamená odložit vše, co je vaše – vaše myšlenky a představy, vaše názory a hlediska, svou strategii a programy dne. Mým přáním je, abyste ustoupili a dovolili všem, které k vám posílám, aby uviděli Mne. Jak Mě najdou, když jste jim do cesty postavili modly? Neboť vězte, že cokoli vychází z vás a stojí přede Mnou, je modlou. Vezměte si to k srdci, mé děti, protože je to velmi vážné. Většina kráčí v modlářství, aniž by to věděli. Přezkoumejte se sami.

Co jste dali přede MNE??

Je to vskutku důležitá otázka. Odstraňte vše, co brání ostatním, aby uviděli Mne, když se dívají na vás.

Svobodná vůle, kterou jsem vám dal, se stane mnohokrát v tomto životě vaším největším problémem. Představuje největší překážku pro toho, kdo má zvítězit. Neboť víte, nikdy bych nemohl někoho nutit, aby Mě miloval nebo se řídil mými Přikázáními. Neboť pak by vaše láska a poslušnost byla pouze podmíněná. Má láska je bez podmínek, a to je má touha na oplátku.

Protože jsem vám dal svobodnou vůli, bude vždy vaší volbou, jak odpovíte na všechny zkoušky a situace, které ve vašem životě dovolím. Můžete jít krok přede Mnou a Já budu reagovat s vámi, nebo můžete ustoupit stranou a dovolíte Mi vás použít, abyste jiné přitáhli ke Mně. Budu i nadále sesílat různé situace a okolnosti stejné povahy, dokud neuvidím, že jste dozráli a zvládli požadovaný výsledek a že vaše odpovědi ve všech záležitostech zůstávají stálé a neproměnlivé. To je proces růstu.

Jsem trpělivý a už dlouho trpím ve vašem vývoji. Je jen na vás, jakou důvěrnost budeme sdílet. Nikdy se od vás nebudu odtahovat. Vše, co mám, je vaše.

Kamkoli se podíváte, vidíte znamení mého příchodu.

UŽ JSTE SE PŘIPRAVILI??

JSEM OPRAVDU U DVEŘÍ...

YAHUSHUA
Jan 1, 14: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Fil 2, 2: Dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní.

2Kor 4, 10: Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle.

Mt 6, 10: Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Jan 15, 18: Jestliže svět vás nenávidí, uvažte, že mne měl v nenávisti dříve než vás.

Mt 7, 13: Vejděte těsnou branou. Neboť široká je brána a prostranná cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí.
14: Jak těsná je brána a prostranná cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí.

Řím 6
1: Co z toho tedy pro nás plyne? Máme setrvávat v hříchu, aby se tím hojněji projevila milost?
2: Naprosto ne! Hříchu jsme již odumřeli. Jak bychom v něm ještě chtěli žít?
3: Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, jsme tím křtem byli ponořeni do jeho smrti?
4: Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít úplně novým životem.
5: Neboť jestliže jsme s ním srostli tím, že jsme mu podobni v jeho smrti, budeme mu tak podobni i v jeho zmrtvýchvstání.
6: Vždyť přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc přirozenost nakloněná k hříchu a my abychom už více hříchu neotročili.
7: Přece kdo umřel, vůbec už nehřeší.
8: Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme pevně přesvědčeni, že budeme mít také účast v jeho životě.
9: Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už vlády nemá.
10: Když umřel, bylo to proto, aby zničil hřích jednou provždy, a když žije, žije pro Boha.
11: Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.
12: Hřích proto už nesmí dál vládnout ve vašem smrtelném těle: nesmíte dělat, co se mu zachce.
13: Ani své údy už neposkytujte hříchu, aby jich užíval jako nástroje ke špatnosti. Ale postavte se do služeb Bohu jakožto lidé, kteří byli mrtví, a přišli k životu. Své údy dejte Bohu, aby on jich užíval jako nástroje ke konání spravedlnosti.
14: Vždyť hřích už nebude mít nad vámi moc. Nejste přece pod Zákonem, nýbrž pod milostí.
15: A co z toho plyne? Smíme snad hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? Bůh uchovej!
16: Což nevíte, že jste otroci toho a musíte poslouchat toho, komu se k jeho službám propůjčíte za otroky? Ať už je to hříchu – a to vede k smrti, anebo že budete poslouchat Boha – a to vede k spravedlnosti.
17: Ale díky Bohu! Byli jste sice kdysi otroci hříchu, ale pak jste začali ze srdce poslouchat pravidla křesťanské nauky, jak jste do nich byli uvedeni.
18: Byli jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služeb spravedlnosti.
19: Vzhledem k vaší lidské slabosti užiji příkladu z obyčejného života: Kdysi jste dávali své údy do služeb nečistotě a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte své údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý.
20: Dokud jste byli oddáni hříchu, necítili jste se vázání předpisy mravního zákona.
21: Jakýpak jste měli užitek z těch věcí? Takový, že se za to teď stydíte. Na konci těch věcí je smrt.
22: Nyní jste však osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek je z toho vaše posvěcení a na konec věčný život.
23: Neboť mzda, kterou platí hřích, je smrt, Boží dar je však věčný život skrze Krista Ježíše, našeho Pána.

Gal 2, 20: Žiji ovšem, ale už to nejsem já, nýbrž ve mně žije Kristus. Ale tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on ke mně pojal lásku a za mne se obětoval.

Ef 4, 22: Máte se zbavit dřívějších způsobů života a přestat být člověkem starým, který se žene za klamavými rozkošemi – a přivede ho to do zkázy.
23: Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce;
24: a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.
Převzato z http://iamcallingyounow.blogspot.cz


zpět